Privacyverklaring - Tafeltennisvereniging De Treffers

Tafeltennisvereniging De Treffers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit  document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via één van de bestuursleden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doelstelling, vastlegging- en type persoonsgegevens
De naam, adres- en woonplaatsgegevens, de geboortedatum, het telefoonnummer en het emailadres van het betreffende clublid, worden geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en de financiële administratie van de vereniging.

Voor wat betreft de competitiegerechtigde leden worden deze gegevens ook geregistreerd en gebruikt ten behoeve van het NTTB  Administratie Systeem (NAS).
 
Voor wat betreft de bestuursleden, de jeugdbegeleiding, de evenementencommissie, de webmaster en het wedstrijdsecretariaat worden de naam-, adres-, woonplaats- en telefoongegevens ook geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de website van de vereniging (www.ttv-detreffers.jouwweb.nl) en het periodiek uit te brengen clubblad.

Voor wat betreft de sponsoren van de vereniging worden de naam-, adres-,woonplaats-, email- en telefoongegevens, uitsluitend geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de schriftelijke en digitale communicatie tussen de vereniging en de betreffende sponsoren.

Inzage persoonsgegevens
Ieder clublid kan een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens en heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De onder Doelstelling opgenomen gegevens worden bewaard vanaf aanvang lidmaatschap tot uiterlijk zeven jaar na beëindiging lidmaatschap.

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van de  privacy verklaring worden opgenomen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u tijdig te informeren.

Maak jouw eigen website met JouwWeb